Ketua Dari Masa ke Masa

I Gusti Made Kuna, S.H. Ketut Sura Putra, S.H. Saniman, S.H.
     
Sof Larosa, S.H.

I Nengah Widastra, S.H.

(1981 - 1984)

Sujatman, S.H.

(1984 - 1986)

     

H. M. Ridwan Nasution, S.H.

(1986 - 1991)

I Gede Ketut Sukarata, S.H.

(1991 - 1993)

Made Tantra, S.H.

(1993 - 1995)

     

I Gusti Ngurah Gede, S.H.

(1995 - 1997)

Ida Bagus Ngurah Somya, S.H.

(1997 - 2000)

Ngakan Putu Menuh, S.H.

(2000 - 2002)

     

I Made Karna, S.H.

(2002 - 2003)

I Nengah Suriada, S.H.

(2003 - 2005)

I Putu Widnya, S.H.

(2005 - 2007)

     

Nyoman Gede Wirya, S.H.

(2007 - 2008)

I Nyoman Sutama, S.H.

(2008 - 2010)

John Piter, S.H., M.H.

(2010 - 2012)

     

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

(2012 - 2013)

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

(2013 - 2015)

H. Prim Haryadi, S.H., M.H.

(2015 - 2016)

     

Dr. Yanto, S.H., M.H.

(2016-2017)

H. Amin Ismanto, S.H., M.H.

(2017 - 2019)

Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H.

(2019 - Sekarang)