• Nama

  : I Gde Ginarsa, S.H.

  Nip

  : 196006271988031001

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Utama Madya / IV/d

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

  Nip

  : 195907051988031004

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Utama Madya / IV/d

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Wayan Merta, S.H., M.H.

  Nip

  : 196212311988031035

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Utama Madya / IV/d

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

  Nip

  : 195809071983012001

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Utama Madya / IV/d

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Made Pasek, S.H., M.H.

  Nip

  : 196212311986031054

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Utama Madya / IV/d

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Ketut Kimiarsa, S.H.

  Nip

  : 19701001 200003 1 003

  Pangkat / Golongan

  : Pembina (IV/a)

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

  Nip

  : 196512081993031006

  Pangkat / Golongan

  : Pembina utama Muda / IV/c

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : Esthar Oktavi, S.H., M.H.

  Nip

  : 196710061994031010

  Pangkat / Golongan

  : Pembina utama Muda / IV/c

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : Ni Made Purnami, S.H., M.H.

  Nip

  : 197202291996032002

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Tk. I / IV/b

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

  Nip

  : 196711181996031001

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Tk. I / IV/b

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

  Nip

  : 196712021996032002

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Tk. I / IV/b

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

  Nip

  : 196910041999032001

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Tk. I / IV/b

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

  Nip

  : 197601052000031001

  Pangkat / Golongan

  : Pembina / IVa

  Jabatan

  : Hakim

 • Nama

  : Kony Hartanto, S.H., M.H.

  Nip

  : 197507171999031003

  Pangkat / Golongan

  : Pembina / IV/a

  Jabatan

  : Hakim Madya Pratama

 • Nama

  : Heriyanti, S.H.,M.Hum.

  Nip

  : 198003252002122004

  Pangkat / Golongan

  : Pembina / IV/a

  Jabatan

  : Hakim